MENU
Aula_close Layer 1

Den gode kommunikation

Den gode kommunikation og samarbejdet mellem skole og hjem

God kommunikation er nødvendigt for et optimalt samarbejde mellem skole og forældre om elevens udvikling. Et godt samarbejde er den bedst tænkelige forudsætning for at tage vare om barnet og det fællesskab, barnet er en del af.

Skolens værdier bygger i høj grad på det engagement og det arbejde, som skolens personale, elever og forældre i fællesskab yder for at gøre skolen til en værdifuld institution. Det betyder, at forældre og skole mødes i gensidig dialog, hvor der stilles konkrete forventninger til både forældre og skole.

Forventninger til forældre på Fælleshåbsskolen:

 • Forældrene har tillid til, at skolen søger de bedste løsninger for deres børn og unge indenfor folkeskolens rammer og lovgrundlag
   

 • Forældrene har tillid til skolen således, at eleven kan deltage aktivt og selvstændigt i sin egen udvikling og i mødet med skolens faglige og sociale udfordringer
   

 • Forældre har ansvar for, at eleven møder læringsparat til skolens aktiviteter. Det betyder, at eleven er udhvilet, har fået morgenmad eller har mad med i skole. Det betyder, at eleven har lavet sine lektier og har de nødvendige skriveredskaber m.m. med i pennalhuset.
   

 • Forældrene har forståelse for, at skolen arbejder med udgangspunkt i et fællesskab, som eleven og forældrene er en del af, er afhængig af og har forpligtelser overfor

 • Forældrene kontakter klasselæreren/kontoret og orienterer, hvis der er særlige forhold omkring et barn.                    

 • Skolen forventer et forpligtende og anerkendende samarbejde mellem forældre og skolens ansatte. Det er vigtigt, at forældrene er bevidste om at få taget hånd om eventuelle problemstillinger/konflikter hurtigst muligt.

 • Konflikter, der er opstået uden for skolen, kan have indvirkning på elevers skolegang. Det er skolens forventning, at sådanne konflikter løses af forældrene og de involverede parter. Skolen vil gerne orienteres.

 • Forældre er velkomne til at besøge undervisningen i deres barns klasse. Hvis man ønsker at deltage i undervisningen, aftales/varsles dette på forhånd til den pågældende lærer. Man må som forældre påregne at ”blive sat i sving” i undervisningen ved besøg. Skolen ser en forældredeltagelse som en positiv ekstra ressource.

 

Skolen:           

 • Skolens personale er lydhøre og imødekommende overfor hjemmets opfattelser og ønsker. Skolen fastholder samtidigt sit ansvar for efter eget skøn at varetage elevens interesser
   

 • Skolen skal sikre, at forældrenes synspunkter indgår som en del af de beslutningspræmisser, skolens praksis og udvikling bygger på
   

 • Skolen indgår i et ligeværdigt samarbejde med forældrene om elevens udvikling
   

 • Skolen kontakter ligeledes hjemmet, hvis der er særlige forhold omkring et barn.

 • Den enkelte lærer/pædagog orienterer forældrene om ønsket praksis i forhold til kontakt i det daglige arbejde; herunder tidspunkter for, hvornår læreren/pædagogen står til rådighed for forældrene, samt formen.

 • Skolens personale interagerer ikke på Facebook eller andre interaktive sociale medier med elever, der er indskrevet på skolen.

 • Information mellem skole og hjem foregår på flere planer:

- Det enkelte barn

- Klassen/årgangen

- Fasen

- Skolen

                   

Informationsplatformen for skolen er hjemmesiden:

Forældreintra og elevintra er den digitale skole-hjem kontakt.

Dette erstatter så vidt muligt orientering via papir. Skolen forventer, at forældrene holder sig løbende orienteret via skolens hjemmeside og forældreintra.

Nedenfor er opstillet nogle enkelte retningslinier/procedurer for kommunikation via disse fora:

 • Skriv i en pæn anerkendende tone.

 • Udtryk dig kort og klart.

 • Hvis du har kommentarer af personlig karakter, så ring til vedkommende.

 • Konflikter kan ikke tages op i dette medie, men skal afklares telefonisk eller på et møde. Dog kan der godt orienteres om konflikter via intra.

 • Mail må ikke indeholde personfølsomme data som f.eks. personnumre m.m.

 • Medarbejdere og forældre forventes at tjekke postkassen regelmæssigt.  

 • Mail kan ikke forventes besvaret i weekender samt på læreres/pædagogers skemafri dage og i ferier.

 • Aftaler om møder mellem forældre og lærere/pædagoger indgås på forældreintra i det omfang, det er muligt

 • Forældreintras debatforum skal kun bruges til generel information, som er relevant for hele klassen. F.eks. aktiviteter, transport til lejrskole mv.

 • Underskriv altid dine indlæg, så man kan se, hvem det er der udtaler sig.

 • Opslagstavlen eller "meddelelse til forældre" anvendes til at videregive små fælles beskeder til alle.

 

Misbrug af FI kan medføre, at man mister retten til at kommunikere via forældreintrasystemet

 

 • Får skolen via disse medier kendskab til forhold og oplysninger af bekymrende karakter, har skolens ansatte indberetningspligt.

 

Forældremøder:

Formål:

 • At informere forældregruppen om væsentlige emner.

 • At give mulighed for fællesdrøftelser af emner, som skolen og forældrene mener, er vigtige i pågældende klasse.

 • At være med til at skabe fællesskab omkring klassen.

 • At være med til at finde frem til fælles holdninger omkring elevgruppen.

 • På forældremøder vælges der forældreråd/aktivitetsudvalg (mindst 4), og der er udarbejdet en pjece, der fortæller noget om formålet med arbejdet. I pjecen er der idéer til forskellige tiltag, forældrerådet kan planlægge for at bakke op om skolen og elevernes indbyrdes fællesskab.

 

Møder planlægges af årgangsteamet - gerne i samarbejde med klassens forældreråd.

    

Skole-hjemsamtaler:
 

Formål:

 • At drøfte den enkelte elevs faglige og sociale standpunkt og udvikling i klassen.

 • At inddrage hjemmet i arbejdet omkring barnets skolesituation, fagligt og socialt.

 • At give gensidige oplysninger om eleven, der har betydning for arbejdet i hjem og skole.

 • At formulere mål for den enkelte elevs udvikling frem til næste samtale.

 • Samtalerne tager udgangspunkt i lærer-elevsamtalerne,

”Live n ´Learn” -evaluering samt andre tests og evalueringer.

 • Forældrene orienteres ved skolestart om hvordan det enkelte team har organiseret forældresamtalerne, og om man som forældre bliver inviteret, eller selv skal tilmelde sig en samtale.Samtalen foregår som udgangspunkt med kontakt/klasselærer, og der kan deltage andre af klassens lærere.

 • Det forventes, at eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen deltager i samtalerne.

 

Hvis en forælder oplever en problemstilling, forventes følgende procedure:

 • Den aktuelle lærer/pædagog kontaktes, og en handleplan aftales

 • Er der behov for yderligere indsats, aftaler lærer/pædagog og forældre i fællesskab at inddrage skolens leder. Skolen har udarbejdet principper og retningslinjer for klager.